داده های ساختار یافته چیست؟Structured data و تاثیر آن در سئو

Structured data روشیست برای معرفی و توصیف سایت شما به موتورهای جست و جو که سایت سما را درک کنند این به آن ها کمک میکند که طوری عمل کنند تا به کاربران نتایج مرتبط…